هم خانگی یا ازدواج سفید

هم خانگی یا ازدواج سفید

هم خانگی یا ازدواج سفید
در چند دهه اخير، نهاد « خانواده » در جهان تحولات گسترده اي داشته است ؛ تحولاتي كه ریشه های آن را باید در انقلاب جنسی اواخر دهه 1960 در کشورهای اروپایی و امریکایی جست و جو کرد.
انقلابی که به تدریج به تغییر گفتمان جنسی و تغییر اساسی در نگرش ها، اخلاق و رفتار جنسی در بسیاری از کشورهای غربی منجر شد.هدف از انقلاب جنسی، ایجاد شادی و لذت از طریق رابطه جنسی بدون تعهد بود.
خرید آنلاین